Burger Đĩa Bay ĐEN Tôm Sốt Nanban

  • 55,000₫

Tuỳ Chọn Nhân Thêm
Tuỳ Chọn Tương
Tuỳ Chọn Cách Cho Tương

sản phẩm khác